RODO dla Pacjenta

RODO dla Pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTA

Działając jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta.

 1. Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl
 1. Dane inspektora ochrony danych: Beata Gozdecka, adres e-mail daneosobowe@invicta.pl
 1. Cel i podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania:
 • w przypadku korzystania z usług medycznych: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami
  i usługami opieki zdrowotnej.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (art. 24 ust.1).
  Pana/Pani dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (art. 29).
 • w przypadku monitoringu: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Klinice.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.
 • w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu poprawy jakości obsługi i weryfikacji przekazywanych informacji.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienie ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku wyrażenia zgody marketingowej: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej lub/i informacji marketingowych produktów i usług drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany: Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu dopasowania informacji handlowej do Pani/Pana potrzeb i oczekiwań (profilowanie).
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.
 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.
 1. Administrator informuje, że:
 • ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać bezpośrednio w Klinice lub mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl;
 • dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznym lub psychicznym zdrowia, w tym dane genetyczne są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte. Nie dotyczy to zgody marketingowej oraz zgody na profilowanie;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu, a także zgody marketingowej i zgody na profilowanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, których podanie całkowicie dobrowolne, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia. Niepodanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu może utrudnić przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących organizacji procesu leczenia np. informacji o odwołaniu wizyty lekarskiej.
  W przypadku zgody marketingowej oraz zgody na profilowanie: podanie przez Panią/ Pana danych jest całkowicie dobrowolne.
 1. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celach marketingowych, będzie to polegało na łączeniu danych otrzymanych od Pani/Pana z informacjami dotyczącymi Pani/Pana cech, zachowań, preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (profilowanie).